Đăng bài viết

Đăng bài viết lên website Wordpress của bạn

WriAI hỗ trợ đăng bài lên tất cả các website Wordpress. Để sử dụng tính năng này, bạn cần tạo và cấp quyền cho WriAI.

Đầu tiên bạn vào blog Wordpress của bạn, tại mục User bạn thêm 1 tài khoản mới

Nhập tên, email và mật khẩu theo ý bạn

Ở bước cuối, bạn cần cấp quyền cho User này là Editor (Biên Tập Viên)

Vui lòng không cấp quyền Administrator (Quản trị viên) cho user này.

Sau khi tạo user, bạn trở lại wriai.com và tại màn hình khi bấm nút đăng bài

Bạn sẽ thấy dòng chữ "Bấm vào đây nếu bạn muốn thêm Blog". Hãy bấm vào dòng chữ đó

Tại màn hình thêm blog. Bạn điền thông tin

  • Blog Wordpress URL: điền tên blog của bạn, bắt đầu bằng https://. Ví dụ blog.wriai.com sẽ điền là https://blog.wriai.com

  • Username: tên tài khoản tạo ở bước trên

  • Mật khẩu: mật khẩu tạo ở bước trên

  • Tự tìm hình ảnh: cho phép AI tự tìm ảnh vào bài. Tính năng này kích hoạt nếu bài viết không có ảnh

  • Tự tìm tags: sử dụng từ khóa trong bài để sinh ra tags

  • Tên chuyên mục: tên chuyên mục sẽ post bài vào

Thông tin bạn thêm sẽ hiện khi bạn tiến hành đăng bài

Chú ý: WriAi sử dụng file xmlrpc.php trên wordpress của bạn để đăng bài. Nếu bạn xóa hay disable file này tính năng đăng bài sẽ không thể thực hiện được.

Đầu tiên là Username.

Tiếp tới là blog URL

Cuối cùng là chuyên mục

Cấu trúc này giúp bạn dễ dàng ghi nhớ khi tiến hành đăng bài vào nhiều blog khác nhau.

Chú ý:

  • Bạn có thể thêm một tài khoản nhưng đăng vào nhiều chuyên mục khác nhau.

  • Bạn có thể thêm nhiều blog với nhiều loại user khác nhau.

Good to know: your product docs aren't just a reference of all your features! use them to encourage folks to perform certain actions and discover the value in your product.

Last updated