Hiệu chỉnh bài viết

Màn hình thường dùng để viết và hiệu chỉnh bài viết của AI

Sau khi bấm vào tiêu đề bài viết ở màn hình chính, bạn sẽ vào màn hình viết bài

Tại màn hình viết bài bạn sẽ thấy một công cụ soạn thảo văn bản

Nếu bạn muốn yêu cầu AI viết nội dung cho bạn. Chọn vào từ khóa bạn muốn và bạn sẽ thấy 1 thanh công cụ nhỏ bên trên

Thanh công cụ này là những chức năng chính của AI khi bạn viết bài

  • Đoạn văn: dùng để tạo ra đoạn văn từ từ khóa bạn chọn

  • Magic: tính năng này có thể sinh ra đoạn văn tiếp tục ý của đoạn văn trước

  • Q&A: tính năng này sinh ra các câu hỏi cho từ khóa bạn chọn

  • Image: tìm kiếm hình ảnh trên Google phù hợp với từ khóa bạn chọn

  • Pexels: Tìm kiếm hình ảnh trên Pexels

  • Youtube: Tìm kiếm video trên Youtube.

Chú ý: hệ thống AI sẽ tự động lưu nội dung bạn viết, vì thế bạn không cần bấm nút Save.

Đăng bài

Tiếp đến là chức năng đăng bài viết lên Wordpress

Bạn sử dụng nút đăng bài để đăng bài viết lên tất cả website sử du

Last updated