Sử dụng hợp lý

Yêu cầu dành cho Khách hàng VIP

Mặc dù bạn có thể nâng cấp gói sử dụng không hạn chế số lượng từ trong 1 tháng. Tuy nhiên do hạn chế từ đối tác OpenAI (theo giờ và theo request). OpenAI giới hạn số lượng từ được tạo ra theo giờ để tránh tình trạng lạm dụng như Robot, sinh content hàng loạt.

Vì thế bạn vẫn có thể gặp 1 số hạn chế khi bạn yêu cầu AI sinh nội dung quá nhanh.

Thông thường khi tạo nội dung quá nhanh bạn sẽ thấy 1 thông báo

Thời gian để chờ AI xử lý và đóng thông báo có thể trong vòng 60s đến 120s.

Chúng tôi xin lỗi vì chưa có giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này. Và rất hy vọng bạn sử dụng thời gian này để hiệu chỉnh bài viết hợp lý hơn.

Last updated